„Zatrzymujemy czas ale nie stoimy w miejscu”
Witamy na naszej nowej stronie:-) Zapraszamy na nasz profil facebook.com/fotokontakt

Pokaż swój fotohit - konkurs na FB

Weź udział w konkursie i wygraj kupon o wartości 100 zł do wykorzystania w naszym sklepie! Polub nas na Facebooku, zrób zdjęcie produktu zakupionego na fotokontakt.pl i wyślij na adres laboratorium@fotokontakt.pl

Na szczęśliwców czeka również 10 nagród pocieszenia w postaci kubków z przesłanym przez Was zdjęciem i kupon do wykorzystania u nas o wartości 100 zł. (np na zakup aparatu cyfrowego)

 

Zapraszamy!

                      

 

REGULAMIN KONKURSU

„Pokaż swój FotoHit”

(dalej „Regulamin”)

 

 

§ 1

DEFINICJE

 

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

a. „Konkurs” – konkurs prowadzony pod nazwą „Pokaż swój FotoHit” na zasadach określonych

niniejszym Regulaminem.

b. „Organizator” – organizatorem Konkursu jest Foto-Kontakt s. c. Marek Kobiela Jan Tuszyński z siedzibą w Kartuzach (83-300) przy ul. Dworcowej 8, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 589-16-73-937

c. „Fundator” – fundatorem nagród w Konkursie jest Foto-Kontakt s. c. Marek Kobiela Jan Tuszyński z siedzibą w Kartuzach (83-300) przy ul. Dworcowej 8, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 589-16-73-937.

d. „Strona konkursowa” – Organizator przeprowadza Konkurs w ramach strony sklepu internetowego www.fotokontakt.pl.

e. „Fanpage” – Organizator informuje o Konkursu także poprzez fanpage'a na portalu Facebook (https://www.facebook.com/fotokontakt.kartuzy).

f. „Zdjęcie” – zdjęcie konkursowe przedstawiające gadżety zakupione na stronie sklepu internetowego www.fotokontakt.pl podczas użytkowania przez Klientów.

g. „Uczestnik” – uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

h. „Nagroda Główna” – 1 kupon o wartości jednostkowej 100 złotych

brutto (słownie: 100 złotych brutto).

i. „Nagrody Dodatkowe” – 10 sztuk kubków z indywidualnym nadrukiem (przesłanym przez laureatów) o wartości 10 złotych brutto (słownie: 10 złotych 00/100).

 

 

§ 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Konkurs prowadzony jest w celu promocji produktów Foto-Kontakt s. c. Marek Kobiela Jan Tuszyński z siedzibą w Kartuzach (83-300) przy ul. Dworcowej 8.

2. Konkurs ma charakter ogólnopolski, rozpoczyna się on w dniu 1.07.2014 r. o godz. 00.00 i trwa do 31.07.2014 r. do godz. 23.59.

3. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

4. Konkurs będzie prowadzony i dostępny za pośrednictwem strony sklepu internetowego www.fotokontakt.pl.

5. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu, może być każda osoba fizyczna, powyżej 18 roku życia, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polski.

6. W Konkursie nie mogą brać udziału: Fundator, pracownicy Fundatora, Organizator, pracownicy

Organizatora, jak również ich małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo.

7. W trakcie trwania Konkursu Organizator może przesyłać Uczestnikom, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wiadomości związane z przebiegiem Konkursu.

8. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

9. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie jeden raz w przez cały czas trwania Konkursu.

 

 

§ 3

ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

 

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić łącznie następujące warunki:

a. Zapoznać się z treścią Regulaminu Konkursu zamieszczonego na stronie http://fotohit.com.pl/224/blog.php?id=11 i wyrazić zgodę na postanowienia Regulaminu w formie dopisku w treści maila ze Zgłoszeniem Konkursowym „Zapoznałem się i akceptuję regulamin Konkursu” oraz „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przesłanych przeze mnie danych osobowych na potrzeby realizacji Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. ochronie danych osobowych.”

b. Dołączyć do fanów fanpage'a na portalu Facebook (https://www.facebook.com/fotokontakt.kartuzy).

c. Wykonać Zdjęcie produktu zakupionego w sklepie internetowym http://fotokontakt.pl/

(zwany dalej „Zdjęciem”).

d. Wysłać wykonane Zdjęcie na adres mailowy laboratorium@fotokontakt.pl wraz z danymi osobowymi: imieniem, nazwiskiem, adresem e-mail, numerem telefonu kontaktowego oraz adresem zamieszkania - adresem do wysyłki nagrody, numerem PESEL oraz adresem właściwym dla urzędu skarbowego celem rozliczenia nagrody. W tytule maila należy wpisać „Zgłoszenie konkursowe”, a na końcu maila umieścić dopisek: „Zapoznałem się i akceptuję regulamin Konkursu” oraz „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przesłanych przeze mnie danych osobowych na potrzeby realizacji Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. ochronie danych osobowych.”

2. Spełnienie warunków określonych w ustępie 1 pkt a-c niniejszego paragrafu stanowi zgłoszenie (zwane dalej „Zgłoszeniem Konkursowym”).

3. Po zakończeniu Konkursu, spośród zgłoszonych Zdjęć Komisja Konkursowa

wybierze 11 najlepszych prac, które nagrodzi. Nagrodę Główną otrzyma 1 Uczestnik za wykonanie

najlepszej, najciekawszej pracy, 10 kolejnych najlepszych Uczestników otrzyma Nagrody Dodatkowe.

4. Wszystkie zgłoszenia Uczestników Konkursu będą zapisywane w bazie danych Organizatora.

5. Nadesłane Zgłoszenia Konkursowe nie mogą zawierać treści wulgarnych, obraźliwych lub naruszających dobra osobiste innych osób.

6. Zgłoszenia Konkursowe niespełniające wymogów określonych w § 3 ust. 1 lub § 3 ust. 5 nie będą przyjmowane.

7. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Nieprzestrzeganie Regulaminu może skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do nie publikowania Zdjęć, które uzna za niestosowne lub

niewpisujące się w konwencję Konkursu.

9. Uczestnik przesyłając Zdjęcie udziela niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na przetwarzanie lub

wykorzystanie wykonanego Zdjęcia przez Foto-Kontakt s.c. Marek Kobiela Jan Tuszyński z siedzibą w Kartuzach (83-300) przy ul. Dworcowej 8, w szczególności dodanie logo Fundatora, publikację Zdjęcia w Internecie, wykorzystanie w działaniach promocyjnych dotyczących Konkursu, jak również w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu.

 

 

§ 4

PRAWA AUTORSKIE

 

1. Każdy Uczestnik, który wykonał Zdjęcie w ramach Konkursu oświadcza, że jest wyłącznym autorem wykonanego Zdjęcia i posiada pełne prawa majątkowe i osobiste prawa autorskie lub oświadcza, że posiada wiedzę, że wykonane Zdjęcie w ramach Konkursu nie narusza autorskich praw majątkowych i osobistych osób trzecich.

2. Uczestnik zwolni Organizatora lub Fundatora od wszelkich roszczeń osób trzecich wynikających z faktu, że autorskie prawa majątkowe i osobiste do nagrodzonego Zdjęcia przenoszone, na Organizatora lub Fundatora na podstawie postanowień Regulaminu, nie przysługiwały Uczestnikowi w dacie wydania nagrody.

 

 

§ 5

NAGRODY W KONKURSIE I SPOSÓB ICH PRZYZNANIA

 

1. W ramach Konkursu przewidziane są następujące nagrody:

a. Po zakończeniu Konkursu, powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa składająca

się z przedstawicieli Organizatora (zwana dalej „Komisją Konkursową”), spośród Uczestników wybierze 10 osób, które kolejno wykonały najlepsze Zdjęcia w oparciu o subiektywne kryterium kreatywności (zwani dalej „Laureatami”). Każdy z Laureatów otrzyma Nagrodę Dodatkową w postaci kubka o wartości 10 złotych brutto (zwana dalej „Nagrodą Dodatkową”);

b. Po zakończeniu Konkursu, powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa składająca

się z przedstawicieli Organizatora, spośród Uczestników wybierze 1 osobę, która wykonała najlepsze, najciekawsze Zdjęcie w oparciu o subiektywne kryterium kreatywności (zwaną dalej „Zwycięzcą”). Zwycięzca otrzyma Nagrodę Główną w postaci kuponu o wartości 100 złotych brutto (zwanego dalej „Nagrodą Główną”).

2. Do zadań Komisji Konkursowej należy wybór Laureatów oraz Zwycięzcy Konkursu, jak również

stwierdzanie ważności wyników Konkursu oraz dbanie o proces pozyskiwania danych niezbędnych do przekazania nagród Laureatom i Zwycięzcy oraz terminów ich dostarczenia. Zadania Komisji Konkursowej określone w niniejszym ustępie będą wykonywane zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu Konkursu oraz zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności.

3. W Konkursie zostaną przyznane 1 Nagroda Główna oraz 10 Nagród Dodatkowych.

4. Każdy Uczestnik Konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę w czasie trwania Konkursu.

 

 

§ 6

ZMIANA REGULAMINU KONKURSU

 

Organizator będzie uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu Konkursu w każdym czasie, w zakresie, w jakim nie wpłynie to na pogorszenie praw Uczestników Konkursu. Zmieniony tekst Regulaminu Konkursu obowiązuje od chwili jego opublikowania na Stronie konkursowej.

 

 

§ 7

WEJŚCIE W ŻYCIE REGULAMINU KONKURSU

 

Niniejszy Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 1.07.2014 r.

 

 

§ 8

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest oto-Kontakt s.c. Marek Kobiela Jan Tuszyński z siedzibą w Kartuzach (83-300) przy ul. Dworcowej 8. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr. 101 poz. 926 z późn. zm.).

2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celu wyłonienia Laureatów i Zwycięzcy Konkursu, w celach związanych z realizacją Konkursu i wydania nagród, prowadzenia sprawozdawczości finansowej oraz zamieszczeniem listy Laureatów i Zwycięzcy Konkursu (imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego oraz adresu zamieszkania - adresu do wysyłki nagrody, numeru PESEL oraz adresu właściwego dla urzędu skarbowego celem rozliczenia nagrody) na Stronie konkursowej, Fanpage'u oraz przesłania przez Organizatora wiadomości e-mail Laureatom i Zwycięzcy Konkursu.

3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do realizacji wydania nagród i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługują prawa do: dostępu do danych, możliwości ich poprawiania, żądania usunięcia danych i zaprzestania ich przetwarzania.

 

 

§ 9

OGŁOSZENIE WYNIKÓW, WYDANIE NAGRÓD

 

1. Laureaci i Zwycięzca Konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród poprzez ogłoszenie wyników Stronie konkursowej, Fanpage'u oraz za pomocą wiadomości e-mail po zakończeniu trwania Konkursu, tj. do 10.07.2014.

2. Nagrodzeni Uczestnicy Konkursu są zobowiązani podać swoje dane osobowe niezbędne do wydania nagrody, tj.: imię, nazwisko, ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość, numer PESEL, adres urzędu skarbowego celem rozliczenia nagrody, najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od momentu poinformowania go o przyznaniu nagrody. Uczestnik Konkursu, powiadomiony o wygranej powinien zrealizować nagrodę systemem ze strony fotohit.com.pl swój kubek, album lub obraz wraz z danymi adresowymi i w miejscu na kupon rabatowy wpisać zniżkę, którą otrzyma. Jednocześnie każdy Laureat oraz Zwycięzca wyraża zgodę na

opublikowanie wyników Konkursu na Stronie konkursowej i Fanpage'u wraz z podaniem jego imienia, nazwiska i miejscowości.

3. Organizator wyda nagrody rzeczowe Laureatom i Zwycięzcy Konkursu za pośrednictwem firmy

kurierskiej lub Poczty Polskiej do 21 dni roboczych od momentu potwierdzenia przez nagrodzonego Uczestnika danych adresowych.

4. Organizator przyzna każdemu Zwycięzcy Konkursu dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości nagrody rzeczowej, tj. Nagrody Głównej, przeznaczonej na pokrycie zryczałtowanego podatku dochodowego od wartości nagród uzyskanych w Konkursie, a Fundator przyzna każdemu Laureatowi dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości nagrody rzeczowej, tj. Nagrody Dodatkowej. Dodatkowa nagroda pieniężna nie zostanie wypłacona Zwycięzcy i Laureatowi, lecz zostanie pobrana jako podatek od Nagród przyznanych w Konkursie, odprowadzany przez Organizatora albo Fundatora na konto właściwego urzędu skarbowego zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).

5. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych danych podanych uprzednio w celu przekazania nagrody.

6. Przedstawiciel firmy kurierskiej przed dostarczeniem nagrody rzeczowej wykona 2 próby kontaktu telefonicznego z nagrodzonym Uczestnikiem w celu ustalenia godziny i miejsca przekazania nagrody.

7. Każdy Laureat i Zwycięzca nagrody rzeczowej po jej otrzymaniu będzie zobowiązany pokwitować pisemnie odbiór nagrody na protokole odbioru ze wskazaniem czytelnie imienia i nazwiska oraz daty odbioru nagrody.

8. W przypadku braku kontaktu z nagrodzonym Uczestnikiem w ciągu 2 miesięcy od momentu

poinformowania o przyznaniu nagrody oraz braku podania danych adresowych do wysyłki nagrody,

prawo do nagrody przechodzi na Fundatora.

9. Nagrodzonemu Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego).

 

 

§ 10

REKLAMACJE

 

1. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na adres Organizatora z dopiskiem

„Pokaż swój FotoHit”” na następujący adres: Foto-Kontakt s.c. Marek Kobiela Jan Tuszyński, ul. Dworcowa 8, 83-300 Kartuzy lub w formie elektronicznej na następujący adres e-mail: laboratorium@fotokontakt.pl, przed upływem czasu trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, jednakże nie później niż w terminie jednego miesiąca od daty jego zakończenia.

2. Reklamacje zgłaszane po upływie powyżej wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.

3. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.

4. Organizator rozstrzyga reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu.

5. Uczestnik składający reklamację zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora za pomocą listu

poleconego nadanego na adres podany w reklamacji, w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

6. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem. Odpowiedzi będą udzielane niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni.

 

 

§ 11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Regulamin Konkursu jest dostępny na Stronie konkursowej przez cały okres trwania Konkursu. Ponadto, Regulamin Konkursu jest także dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.

2. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników Konkursu i Organizatora regulowany oraz oceniany jest na podstawie postanowień niniejszego Regulaminu Konkursu.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Konkursu stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

4. Zarówno Uczestnicy Konkursu jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu Konkursu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.