width="205" show_faces="true" border_color="" stream="true" header="true">
 
„Zatrzymujemy czas ale nie stoimy w miejscu”
Witamy na naszej nowej stronie:-) Zapraszamy na nasz profil >facebook.com/fotokontakt

Regulamin

O sklepie internetowym

Sklep internetowy Fotokontakt, działający pod adresem www.fotokontakt.pl, prowadzony jest

przez Foto Kontakt S.C. z siedzibą w Kartuzach przy ul. Dworcowa 8, wpisaną do ewidencji 

działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Gminy Kartuzy pod numerem 4200/2001, 

NIP: 5891673937, Regon: 191888780. 

Produkty

Wszelkie informacje zawarte w sklepie internetowym www.fotokontakt.pl nie stanowią oferty handlowej 

w rozumieniu art. 66 i n. Kodeksu Cywilnego a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy. Produkty 

można przeglądać wg parametrów i kategorii. 

Ceny

Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym www.fotokontakt.pl wyrażone są w złotych polskich 

(PLN) i stanowią informację wiążącą od chwili złożenia zamówienia.

Przyjmowanie i realizacja zamówień

1. Zamówienia w sklepie internetowym www.fotokontakt.pl przyjmowane są poprzez stronę 

www.fotokontakt.pl i realizowane według kolejności ich składania.

2. Składając zamówienie Klient dokonuje wyboru towaru, jego parametrów, sposobu płatności 

oraz dostawy.

3. Złożenie zamówienia nie jest jednoznaczne z jego przyjęciem. Foto Kontakt zastrzega 

sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia z ważnych powodów, o zaistnieniu których 

niezwłocznie poinformuje Kupującego, w szczególności gdy z przyczyn niezależnych 

od Foto Kontakt (takich jak awaria maszyny) wykonanie umowy zgodnie ze złożonym 

zamówieniem okaże się niemożliwe lub znacznie utrudnione. 

4. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę jest jednoznaczne z 

zawarciem umowy kupna/sprzedaży wiążącej obie strony. 

5. Przy realizacji każdego zamówienia wystawiamy paragon fiskalny lub na życzenie fakturę 

VAT.

Czas realizacji zamówienia

Na czas oczekiwania składa się czas realizacji zamówienia przez obsługę laboratorium i czas 

dostarczenia przesyłki przez spedytora: Poczta Polska, Pocztex lub K-ex.

Czas realizacji zamówienia przez obsługę laboratorium zależy od rodzaju produktu i jest podawany 

przy składaniu zamówienia. 

Czas dostarczenia przesyłki przez:

Poczta Polska – (na terenie Polski) wynosi od 1 do 5 dni roboczych;

Pocztex – wynosi od 1 do 2 dni roboczych;

K-ex – wynosi od 1 do 2 dni roboczych;

Sposób płatności:

Foto Kontakt oferuje następujące sposoby płatności za pośrednictwem sklepu internetowego:

gotówką przy odbiorze towaru w wyznaczonych sklepach Foto Kontakt

przelewem bankowym po przez system po zatwierdzeniu zamówienia przez Klienta

kartą kredytową w systemie on-line za pośrednictwem PayU. Limit płatności kartą wynosi 

7000 zł brutto. Foto Kontakt nie ma dostępu do żadnych danych dotyczących konta klienta. 

Po złożeniu zamówienia i wpłacie przez klienta, na konto firmy PayU, Foto Kontakt ma 

5 dni na podjęcie pieniędzy. Jeśli transakcja z różnych przyczyn nie dojdzie do skutku, 

pieniądze wracają do serwisu PayU, a następnie na konto klienta. 

Czas akceptacji płatności kartą kredytową trwa do 24 godzin; 

przelewem w systemie on-line za pośrednictwem PayU. Foto Kontakt nie ma dostępu do 

żadnych danych dotyczących konta klienta. Po złożeniu zamówienia i wpłacie przez klienta, 

na konto firmy PayU, Foto Kontakt ma 10 dni na podjęcie pieniędzy. Jeśli transakcja z 

różnych przyczyn nie dojdzie do skutku, pieniądze wracają do serwisu PayU, a następnie na 

konto klienta;

bezpieczne zakupy w systemie on-line za pośrednictwem PayPal. Przyjmujemy wyłącznie 

płatności dokonane z terytorium Polski. Dostawa towaru możliwa jest wyłącznie za 

pośrednictwem kuriera K-ex lub Poczty Polskiej. Nie ma możliwości odbioru osobistego w 

laboratorium Foto Kontakt oraz wysyłki za pośrednictwem Paczkomatów. Wszelkie wpłaty 

dokonane spoza terenu Polski, zostaną zwrócone do kupującego, a zamówienie zostanie 

anulowane. 

Dostawa

Zamówione produkty dostarczamy TYLKO na terenie Polski za pośrednictwem:

K-ex

Poczta Polska 

Rezygnacja z zamówienia

1. Anulowanie zamówienia przez Klienta możliwe jest wyłącznie w sytuacji, gdy Klient jako 

sposób zapłaty wybrał płatność z góry i nie dokonał jeszcze opłaty (w takim przypadku 

anulowanie zamówienia możliwe jest do momentu dokonania przez Klienta opłaty).

2. Zamówienie realizowane jest niezwłocznie po potwierdzeniu jego przyjęcia (gdy Klient 

wybrał sposób płatności przy odbiorze) lub niezwłocznie po otrzymaniu przez Spółkę 

potwierdzenia dokonania płatności przez Klienta (gdy Klient wybrał płatność z góry). Ze 

względu specyfikę Produktów (każdy Produkt posiada właściwości określone przez Klienta 

w zamówieniu) nie jest możliwe anulowanie zamówienia po rozpoczęciu jego realizacji.

3. W przypadkach określonych w pkt 1 anulowanie zamówienia można dokonać w Systemie 

po zalogowaniu na swoje konto lub kontaktując się z Obsługą Klienta.

4. W sytuacji, o której mowa w pkt 1 , Klient otrzyma potwierdzenie anulowania zamówienia 

na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia.

Zwroty

1. Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Serwisie w zakresie niezwiązanym 

z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument) może odstąpić od umowy 

sprzedaży Produktu zakupionego w Serwisie bez podawania przyczyny w ciągu 10 

(dziesięć) dni kalendarzowych od dnia otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania 

Produktu), za wyjątkiem w szczególności (stosownie do art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 2 

marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za 

produkt niebezpieczny, tekst jednolity z dnia 14 września 2012 r., Dz. U. z 2012 r., poz. 

1225) Produktów, o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego 

zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą (dotyczy to w szczególności odbitek 

zdjęć, Produktów, na których zamieszczane są zdjęcia na życzenie Klienta, Produktów 

przygotowanym na wymiar zgodnie z zamówieniem Klienta itp.). 

2. Odstąpienie od umowy zgodnie z pkt 1 powyżej wymaga złożenia oświadczenia na piśmie 

w terminie wskazanym w pkt 1 powyżej. W takim przypadku Klient zobowiązany jest do 

zwrotu Foto Kontaktowi Produktu w stanie niezmienionym (chyba że zmiana stanu była 

konieczna w granicach zwykłego zarządu) 

3. Koszty wysyłki zwrotnej pokrywa Klient.

4. Klient, który odstąpił od umowy zgodnie z pkt 1 powyżej, może zwrócić przedmiot 

zamówienia w całości lub części po odebraniu przesyłki dostarczonej przez Pocztę Polską 

lub kuriera w terminie wskazanym w pkt 1 powyżej. Należy produkt, co do którego Klient 

odstąpił od umowy, odesłać do laboratorium.

5. W przypadku odstąpienia od umowy zwrot uiszczonej przez Klienta kwoty nastąpi przez 

zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich. W przypadku gdy Klient uiścił 

przedpłatę, zwrot nastąpi stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa. 

W przypadku, gdy płatność została wykonana z rachunku bankowego prowadzonego w 

walucie obcej, zwrot należności zostanie zrealizowany na ten rachunek bankowy w polskich 

złotych. Koszty związane z przewalutowaniem złotych polskich na inną walutę ponosi 

Klient.

6. Foto Kontakt nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie 

odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami

7. Przedstawione wyżej warunki zwrotu towaru nie dotyczą podmiotów gospodarczych.

Reklamacje

1. W przypadku stwierdzenia wad towaru Klient ma prawo do złożenia reklamacji za 

pośrednictwem formularza dostępnego na stronie www.fotokontakt.pl/197/reclamation/.

2. Zgłoszona wada podlega weryfikacji przez obsługę i w przypadku jej uznania, uszkodzony 

towar zostaje naprawiony lub wymieniony na pełnowartościowy. Jeśli wymiana jest 

niemożliwa z powodu niedostępności towaru, laboratorium zwróci Klientowi równowartość 

ceny towaru lub zaoferuje mu inny, o parametrach nie gorszych od reklamowanego. 

3. Foto Kontakt w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji 

Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

4. Foto Kontakt wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi (z wyjątkiem umów zawieranych 

z konsumentami) na zasadach określonych przepisami prawa cywilnego (art. 558 k.c.).

Dane osobowe

1. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu 

internetowego fotokontakt.pl w związku z zakupami jest Foto Kontakt S.C. Dane 

osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży i mogą być przekazywane 

podmiotom odpowiedzialnym za realizację płatności (PayU SA) oraz dostawę (K-ex i 

Poczta Polska) zakupionych produktów do klienta. 

2. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są 

przekazywane dobrowolnie. 

3. Dane osobowe przetwarzane są przez Foto Kontakt w celu świadczenia usług drogą 

elektroniczną oraz zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów.

4. Dane osobowe są przechowywane i chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o 

ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w sposób 

uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego, przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie 

Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o 

odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

Foto Kontakt zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu. Wszelkie 

zmiany obowiązują od daty opublikowania zmienionego regulaminu na stronie fotokontakt.pl. Nie 

dotyczy to umów zawartych na podstawie regulaminu obowiązującego przed dokonaniem zmian, 

do których zastosowanie mieć będzie regulamin w dotychczasowym brzmieniu, chyba, że Kupujący 

po niezwłocznym zawiadomieniu go przez Foto Kontakt o wprowadzonych zmianach, wyrazi na 

nie zgodę.

 Dane kontaktowe

Foto Kontakt S.C.

ul. Dworcowa 8

83-300 Kartuzy

E-mail: laboratorium@fotokontakt.pl

tel. 790 230 493

 


 

Serwis stosuje kilka rodzajów cookies:

  • służące do zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony
  • pozwalające zapamiętywać ustawienia użytkownika.

Należą do nich między innymi:

  • cookies google-analytics – do prowadzenia statystyk
  • cookies sesyjne (tracą ważność po wyłączeniu przeglądarki) – służą np do tego by serwis "wiedział" jakie opcje/zdjęcia zostały wybrane przed zalogowaniem do serwisu po to by nie było konieczności powtarzania tych czynności po zalogowaniu

Po wyłączeniu obsługi plików cookie serwis raczej przestanie działać:-(